วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ได้ฝึกการเรียนรู้รู้ด้วยตยเอง ทำความเข้าใจด้วยตนเอง และ ฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน และ ฝึกการตรงต่อเวลา รู้จักการรับฟังความคิดของคนในกลุ่ม  และฝึกการแต่งตัวให้เป็นระเบียบ

2.ด้านความรู้
- ได้ทักษะการทำงานจริง โดยการออกพื้นที่ และเรียนรู้โปรแกรม illustrator , sketchUp มากขึ้น และฝึก ทักษะการ ดราฟของเราให้ดีขึ้น และการใช้กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง รู้จักการสงวนลิขสิทธิต่างๆ
3.ด้านปัญญา
- ได้พัฒนาสมองให้มีความคิดวิเคราะห์ และ แยกแยะปัญหาได้มากขึ้น ฝึกการมีสมาธิในการทำงานของเรา ทำให้มีสมาธิที่ยาวขึ้น
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- จากการที่ได้เรียนรู้จากการเรียน การทำงานเป็นทีม ทำให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการใช้เหตุผล การระงับอารมณ์ได้มากขึ้น และ ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนรวม
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้เรียนรู้การโปรแกรมใหม่ๆที่เรายังไม่เคยใช้ ฝึกการกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำ กล้าตัดสินใจมากขึ้น หากสิ่งนั้นไม่ทำร้ายใคร
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
- การที่ได้ลงพื้นที่จริง และได้ฝึกการพูดคุยกับผู้ประกอบการจริง กล้าคิดกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง
7.นางสาวเนธิญา ประทุมนันท์ รหัสนักศึกษา5511302852 กลุ่มเรียน 101
Blogspot : http://artd3302-nethiya5511302852.blogspot.com/
โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่
http://issuu.com/558823/docs/___________________________________/1?e=13684188/10368708

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 15 ( 1 ธันวาคม 2557 )

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 15 ( 1 ธันวาคม 2557 )

Finalproject

ผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และปฎิบัติงานในรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "G.Honey"

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
การออกแบบตราสินค้า " G . Honey "
โดย นางสาวเนธิญา ประทุมนันท์
รหัสประจำตัว 5511302852
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302
สามารถเข้าดูในเว็บไซต์ ISSUU


ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 14 ( 24 พฤศจิกายน 2557 )

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 14 ( 24 พฤศจิกายน 2557 )

      วันนี้เป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายของวิกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จึงมีการสอบ -สอบ Post Test ใน Claroline E-Learning และมีการสอบปฏิบัติโดยให้เวลา 3 ชั่วโมง แต่ก้อาจาร์ยก็มีการผ่อนผลันให้บ้าง
โดยข้อสอบปฏิบัติอาจารย์จะแชร์ให้ไว้ในไดร์ฟ มีดังนี้ ==>>>

แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
10 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมงจงอ่านภาระงานออกแบบให้ละเอียดและดำเนินการออกแบบตามโจทย์ให้ครบถ้วน Job Type Packaging Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวกล้องโชติกา (Chotika Brown Rice)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : เป็นข้าวกล้องสีแล้ว จากนาเกษตรอินทรีย์ของชัยนาท ( Organic Rice Field)
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ต้องการให้ออกแบบโลโถุงสุญญกาศแพ็คข้าวสาร 1 กิโลกรัม Vacuum เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว มีขนาดกว้าง 5 นี้ว หนา 2 นี้ว สูง 6 นี้วก้ไทย-อังกฤษที่โดดเด่นจดจำง่ายอย่างน้อย 2 สี สื่อถึงข้าวของไทย
2.ต้องการให้คิดคำโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากนาเกษตรอินทรีย์พร้อมมีข้อมูลประโยชน์ของข้าวกล้องและภาพประกอบเป็นข้าวหุงสุกแล้วมาประกอบอย่างเด่นชัด เบื้องหล้งเป็นภาพทุ่งนาเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์
3.ต้องการให้ออกแบบอาร์ตเวิร์คพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุข้าวที่สามารถหิ้วได้ เพื่อใส่ถุงข้าวที่ บรรจุแบบ
4.ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับได้แก่ ตราโอทอปและตราชัยนาท
5.ใส่ Barcode รหัสแท่ง EAN 13 เลขคือ 885015710056
6.ที่อยู่ผู้ประกอบการ 80/2 หมู่ 11 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร.08 9567 8548 Email : chotoka2514@gmail.com

ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/ArtWork)
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์ เช่น
1.1 prachid-chotika001-201.ai
1.2 prachid-chotika001-202.jpg
2.ภาพแสดงรูปลักษณ์ผลงาน 3 มิติ คล้ายแบบของจริงwork)
1.ไฟล์อาร์ตเวิร์ค 4สี พิมพ์ระบบoffset บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 2 ไฟล์ จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.comวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 13 ( 17 พฤศจิกายน 2557 )

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 13 ( 17 พฤศจิกายน 2557 )
         อาจารย์สอนเรื่องการสั่งงานในไดร์ฟและพอเวลาเราทำงานเสร็จให้แชร์ไฟล์ด้วย และอธิบายถึงงานที่เราจะออกแบบต้องสอดคล้องกับงานจริงของเราด้วย และจะต้องมีการดึงเรื่องราว ภาพประกอบมาด้วย และวันนี้ส่วนมากจะเป็นการ ออกมานำเสอนข่าวสารให้เพื่อนฟัง มากกว่า เพราะใกล้จะปิดคลาสแล้ว 
เป็นเรืองราวของการสร้างกราฟินบนบรรจุภัณฑ์ที่มีลูกเล่นคือ ตัดตรงส่วนฟันสุนัขทำให้เห็นขนมสุนัข และเอาขนมออกจะเห็นเป็นภาพสุนัทฟันหลอ สร้างความน่าสนใจแก่ผู้บริโภค


การบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 12 ( 10 พฤศจิกายน 2557 )

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 12 ( 10 พฤศจิกายน 2557 )

     อาจารย์พูดถึง การเขียนโครงการ การตั้งชื่อโครงการต้องเขียนให้ถูกต้อง ให้ นศ. เข้าไปศึกษาแนวทางได้ที่ chainalbrand.blogspot.com และต้องตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับงาน และให้ไปศึกษา ATDThesis ได้ที่ https://sites.google.com/site/rdichandra2013/ngb-ray-di-naksuksaและไปดาวน์โหลด งบรายได้นักศึกษา และจะมีการฝึกเขียนโครงสร้างการวิจัย = Proposal

หลักการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย Research Tite Guide
VPAT
V = Verialdes ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ที่ศึกษา
P = Poputation ประชากรที่ศึกษา
A = Area พื้นที่/ขอบเขต
T = Time เวลา
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 11 ( 3 พฤศจิกายน 2557 )

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 11 ( 3 พฤศจิกายน 2557 )
       
          วันนี้อาจารย์สอนการตั้งค่าโปรแกรม illstrator สอนให้รู้จัก Bleed Size คืออะไร ? >> ความสำคัญของ Bleed size คือ Bleed size สามารถป้องกันปัญหาในการตัดงาน เพราะถ้าไม่มีขนาดเผื่อตัดตก บางทีตัดชิ้นงานออกมาแล้วอาจมีสีขาว(สีของกระดาษ)แลบออกมานิดๆ ทำให้ตัวงานไม่สวย หรือบางครั้งอาจตัดกินเนื้องานเข้าไป ทำให้งานที่ออกมาเสียสมดุล ฉะนั้น Bleed size มีความสำคัญมากสำหรับงานพิมพ์  มูดบอร์ดคืออะไร ? >> กระบวนการดีไซน์ ข้อมูลการสรุป #PPI ย่อมาจาก Pixel perlnuch #  และ อาจารย์สอนการเลือกใช่ ระบบสี ​CMYK กับ RGB ว่างานไหนควรเหมาะกับอะไร ?  CMYK >> เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (สีดำ - ไม่ใช้ B แทน black เพราะจะสับสนกับ blue) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้งสี่นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ
RGB >> RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน การใช้สัดส่วนของสี 3 สีนี้ต่างกัน จะทำให้เกิดสีต่างๆ ได้อีกมากมาย
ระบบสี RGB เป็นระบบสีที่เกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง เขียว และน้ำเงินโดยมีการรวมกันแบบ Additive ซึ่งโดยปกติจะนำไปใช้ในจอภาพแบบ CRT (Cathode ray tube) ในการใช้งานระบบสี RGB ยังมีการสร้างมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปที่นิยมใช้งานได้แต่ RGBCIE และ RGBNTSC เป็นระบบที่นิยมใช่ในการทำเว็บ


*วันที่ 24 สอบโพสเทส 1 ธันวาคม แสดงงาน 9 โมง และสอบออนไลน์ก่อน 09.15 น.